CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIỮA GLOBITA VÀ KHÁCH HÀNG

 • 23/02/2022
 • Lượt xem : 1450

 

Khi khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ của Globita, 2 bên đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây:

Điều 1. Cam kết cơ bản

1.1 Theo những điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận, Globita là người cung cấp dịch vụ cho khách hàng với phạm vi công việc được mô tả tại Điều 3.

1.2. Để đáp lại dịch vụ được Globita cung cấp, khách hàng sẽ thanh toán một khoản phí dịch vụ cho cho Globita theo Điều 4.

Điều 2. Trách nhiệm của Khách hàng

2.1 Khách hàng sẽ có trách nhiệm cung cấp toàn bộ thông tin, chứng từ, tài liệu vá các thông tin trung thực cần thiết liên quan đến dịch vụ mà Globita đang thực hiện quy định tại Điều 3 sau đây.

2.2 Khách hàng sẽ có trách nhiệm thanh toán đúng hạn tiền phí dịch vụ cho Globita theo thỏa thuận và hóa đơn đã được gởi.

Điều 3. Trách nhiệm của GLOBITA

 • Tư vấn, thu thập thông tin để thực hiện thủ tục có liên quan đến dịch vụ đã thỏa thuận.
 • Gởi danh sác hồ sơ giấy tờ cho khách hàng cung cấp cho Globita
 • Thông báo mã số hồ sơ cho khách hàng sau khi đã hoàn tất thủ tục nộp.
 • Theo dõi hồ sơ suốt quá trình cho đến khi có quyết định.
 • Bổ sung các giấy tờ và bổ sung theo yêu cầu của các Cơ quan chức năng (nếu có)
 • Thông báo quyết định cho khách hàng.
 • Globita sẽ không chịu trách nhiệm nếu khách hàng không trung thực trong việc cung cấp thông tin ảnh hưởng đến kết quả hồ sơ hoặc các nguyên nhân từ phía khách hàng.
 • Globita có trách nhiệm bảo mật thông tin của khách hàng một cách tuyệt đối.
 • Globita sẽ KHÔNG chịu trách nhiệm về kết quả hồ sơ nếu trong quá trình thụ lý hồ sơ và trong thời gian khách ủy quyền cho Globita làm thay nhưng lại tự ý làm các việc có ảnh hưởng đến hồ sơ mà không theo sự hướng dẫn hay tư vấn của Globita hoặc tự ý can thiệp mà Globita không được thông báo trước.

Điều 4. Điều khoản thanh toán và chi trả

4.1 Để đáp lại những dịch vụ mà Globita cung cấp trong suốt thời hạn hiệu lực của Thỏa thuận thực hiện dịch vụ, Khách hàng phải thanh toán trước 100% phí dịch vụ theo hóa đơn đã được gởi.

4.2 Phí dịch vụ theo Thỏa thuận sẽ được Khách hàng thanh toán ngay sau khi đồng ý sử dụng dịch vụ hoặc chậm nhất 10 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn của Globita

4.3 Phí này sẽ không được hoàn trả dù kết quả hồ sơ thế nào.

4.4 Sau khi đồng ý Thỏa thuận và đã thanh toán, nếu khách hàng có bất kỳ thay đổi nào và không sử dụng dịch vụ nữa thì phí dịch vụ đã thanh toán không được hoàn.

Điều 5. Điều khoản chung: Thỏa thuận này có hiệu lực sau khi khách hàng thanh toán phí.

​​​​​​

tin tức liên quan